The match is over
Istanbul, Turkey
18 May 2017 Thursday / 09:00 MSK
CSKA JBL
18.05.2017
Есть первая!

May 18: Crvena Zvezda Belgrad vs. CSKA Junior: 80-84 (+4)


Crvena Zvezda: Lakic (3 + 4 rb + 2 bs), Uskokovic (10 + 7 as + 4 pf), Radakovic (8), Momirov (14 + 5 rb + 3 to + 4 pf), Dordevic (12 + 3 rb + 3 to), Simovic (13 + 8 rb + 3 to), Tomasevic (5 + 5 rb), Paunovic (11 + 5 rb + 6 as), Ilic (4)…

CSKA Junior: Soldatov (3), Dotsenko (3), Yershov (12), Khomenko (8 + 4 to), Dolinin (8), Khaldeyev (2), Savrasov (13 + 4 st), Umrikhin (9 + 4 rb + 5 as), Gusenkov (17 + 4 rb + 6 as + 5 to), Viktor Lakhin (6 + 4 rb), Posrednikov (3 + 4 rb)…


Upcoming tournament matches