Average
Player G (S5) Min 2% 3% 1% TR As PF RF TO St BS BA Pts PIR
Gankevich A. 18 24:54 61.1 100.0 51.3 7.6 1.4 2.3 5.1 3.2 1.7 0.3 0.3 14.8 18.3
Fedorchenko V. 2 24:17 36.4 12.5 61.9 7.5 2.5 2.0 10.0 3.0 2.0 - 0.5 12.0 17.5
Sizov P. 23 24:59 56.8 37.7 68.9 3.4 2.1 2.8 3.4 3.3 2.1 0.6 0.2 16.3 14.3
Klyundikov N. 12 24:13 43.2 26.3 71.1 4.8 5.8 1.8 3.1 3.2 2.1 - 0.3 7.4 12.8
Zhulkov S. 19 21:58 47.5 - 33.3 7.4 1.5 2.5 2.9 1.9 1.9 0.5 0.5 10.9 12.7
Maleyko M. 27 20:08 45.6 30.4 72.6 5.3 1.3 2.0 2.0 0.9 2.0 0.1 0.2 9.0 11.3
Shishkin D. 3 15:38 60.0 38.5 100.0 2.0 0.7 - 0.7 0.7 2.0 - - 9.7 10.3
Korolyatin A. 23 15:34 61.9 25.0 53.7 4.3 1.0 1.8 1.4 1.0 1.7 0.6 0.2 6.9 10.1
Gavrilov A. 19 22:43 48.0 17.9 69.0 2.6 4.2 1.8 2.1 2.2 1.6 0.2 0.3 6.1 8.6
Sokolov A. 27 13:41 55.4 - 61.5 3.3 0.7 1.3 0.7 1.2 0.9 0.3 0.3 6.3 6.7
Yedelkin D. 17 14:00 56.1 30.0 50.0 1.9 0.8 1.4 0.6 1.1 1.2 0.1 0.1 5.6 4.6
Klyundikov T. 12 15:12 61.5 23.8 46.2 1.1 0.9 1.3 0.8 1.3 1.6 0.1 0.1 5.8 4.5
Dobrynin D. 9 11:48 46.7 23.5 64.3 1.1 2.8 1.8 1.4 1.7 1.6 0.1 0.2 3.9 4.3
Morozov M. 4 8:39 42.9 100.0 100.0 2.3 0.3 0.5 0.8 1.0 - 0.3 - 3.3 4.3
Brykin V. 22 14:44 52.5 15.6 70.2 2.2 0.9 2.3 1.7 1.0 1.1 0.1 - 4.1 4.0
Semenas D. 14 19:28 40.0 6.3 58.8 2.9 1.8 2.2 1.4 1.7 1.2 0.3 0.2 3.2 3.4
Starodubov O. 13 7:20 64.3 31.6 50.0 0.9 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 - 0.1 3.0 2.8
Yakushin T. 18 18:26 44.9 20.0 63.2 1.5 2.1 2.1 1.1 1.2 0.8 0.2 0.3 4.6 2.8
Burov A. 16 9:58 41.7 20.0 56.3 1.2 0.8 1.4 1.3 0.7 0.8 0.1 0.2 2.6 2.4
Budko V. 3 12:56 75.0 .0 - 2.0 0.7 1.7 - 2.0 2.3 - - 2.0 2.3
Zakharov K. 7 12:33 66.7 25.0 50.0 0.6 1.1 1.4 0.7 2.1 1.6 - - 2.6 1.3
Total 52.6 27.7 60.0
Effectiveness
Player G (S5) 2- 2% 3- 3% 1- 1% Pts Pts/G (S5)
Sizov P. 23 88/155 3.8/6.7 56.8 46/122 2.0/5.3 37.7 62/90 2.7/3.9 68.9 376 16.3
Gankevich A. 18 102/167 5.7/9.3 61.1 1/1 0.1/0.1 100.0 59/115 3.3/6.4 51.3 266 14.8
Fedorchenko V. 2 4/11 2.0/5.5 36.4 1/8 0.5/4.0 12.5 13/21 6.5/10.5 61.9 24 12.0
Zhulkov S. 19 94/198 4.9/10.4 47.5 - - 20/60 1.1/3.2 33.3 208 10.9
Shishkin D. 3 6/10 2.0/3.3 60.0 5/13 1.7/4.3 38.5 2/2 0.7/0.7 100.0 29 9.7
Maleyko M. 27 68/149 2.5/5.5 45.6 21/69 0.8/2.6 30.4 45/62 1.7/2.3 72.6 244 9.0
Klyundikov N. 12 16/37 1.3/3.1 43.2 10/38 0.8/3.2 26.3 27/38 2.3/3.2 71.1 89 7.4
Korolyatin A. 23 65/105 2.8/4.6 61.9 2/8 0.1/0.3 25.0 22/41 1.0/1.8 53.7 158 6.9
Sokolov A. 27 77/139 2.9/5.1 55.4 - - 16/26 0.6/1.0 61.5 170 6.3
Gavrilov A. 19 36/75 1.9/3.9 48.0 5/28 0.3/1.5 17.9 29/42 1.5/2.2 69.0 116 6.1
Klyundikov T. 12 24/39 2.0/3.3 61.5 5/21 0.4/1.8 23.8 6/13 0.5/1.1 46.2 69 5.8
Yedelkin D. 17 32/57 1.9/3.4 56.1 9/30 0.5/1.8 30.0 5/10 0.3/0.6 50.0 96 5.6
Yakushin T. 18 22/49 1.2/2.7 44.9 9/45 0.5/2.5 20.0 12/19 0.7/1.1 63.2 83 4.6
Brykin V. 22 21/40 1.0/1.8 52.5 5/32 0.2/1.5 15.6 33/47 1.5/2.1 70.2 90 4.1
Dobrynin D. 9 7/15 0.8/1.7 46.7 4/17 0.4/1.9 23.5 9/14 1.0/1.6 64.3 35 3.9
Morozov M. 4 3/7 0.8/1.8 42.9 1/1 0.3/0.3 100.0 4/4 1.0/1.0 100.0 13 3.3
Semenas D. 14 16/40 1.1/2.9 40.0 1/16 0.1/1.1 6.3 10/17 0.7/1.2 58.8 45 3.2
Starodubov O. 13 9/14 0.7/1.1 64.3 6/19 0.5/1.5 31.6 3/6 0.2/0.5 50.0 39 3.0
Burov A. 16 15/36 0.9/2.3 41.7 1/5 0.1/0.3 20.0 9/16 0.6/1.0 56.3 42 2.6
Zakharov K. 7 4/6 0.6/0.9 66.7 3/12 0.4/1.7 25.0 1/2 0.1/0.3 50.0 18 2.6
Budko V. 3 3/4 1.0/1.3 75.0 0/2 0/0.7 .0 - - 6 2.0
Total 712/1353 52.6 135/487 27.7 387/645 60.0 2216
Totals
Player G (S5) (S) Min OR DR TR As PF RF TO St BS BA PIR
Gankevich A. 18 (15) 448:20 58 79 137 25 42 91 57 30 6 6 329
Sizov P. 23 (22) 574:33 22 56 78 49 64 79 75 48 13 5 328
Maleyko M. 27 (12) 543:45 63 80 143 36 55 53 23 53 4 5 304
Zhulkov S. 19 (18) 417:21 58 83 141 28 48 56 37 37 9 9 241
Korolyatin A. 23 (-) 357:59 43 56 99 23 41 33 22 38 14 5 232
Sokolov A. 27 (8) 369:26 38 52 90 18 35 18 33 23 9 7 181
Gavrilov A. 19 (11) 431:39 11 39 50 79 34 40 41 31 3 5 164
Klyundikov N. 12 (12) 290:33 11 46 57 70 22 37 38 25 - 4 154
Brykin V. 22 (-) 323:57 21 27 48 19 50 37 22 25 2 1 88
Yedelkin D. 17 (13) 238:01 15 17 32 13 23 10 18 20 1 2 78
Klyundikov T. 12 (4) 182:24 6 7 13 11 15 10 15 19 1 1 54
Yakushin T. 18 (13) 331:50 7 20 27 38 37 19 21 14 3 5 51
Semenas D. 14 (5) 272:28 11 30 41 25 31 19 24 17 4 3 47
Dobrynin D. 9 (-) 106:15 3 7 10 25 16 13 15 14 1 2 39
Burov A. 16 (-) 159:30 14 5 19 12 23 20 11 13 1 3 38
Starodubov O. 13 (-) 95:18 3 9 12 6 4 4 5 7 - 1 37
Fedorchenko V. 2 (2) 48:33 6 9 15 5 4 20 6 4 - 1 35
Shishkin D. 3 (-) 46:53 3 3 6 2 - 2 2 6 - - 31
Morozov M. 4 (-) 34:35 2 7 9 1 2 3 4 - 1 - 17
Zakharov K. 7 (-) 87:52 3 1 4 8 10 5 15 11 - - 9
Budko V. 3 (-) 38:49 1 5 6 2 5 - 6 7 - - 7
Total 399 638 1037 495 561 569 490 442 72 65


Legend:

G (S5) - Games played (In the starting five)
S - In the starting five
Min - Minutes played
+/- - Plus/Minus
2- - 2-point Field Goals (Made/Attempted)
3- - 3-point Field Goals (Made/Attempted)
1- - Free Throws (Made/Attempted)
OR - Offensive Rebounds
DR - Defensive Rebounds
TR - Total Rebounds
As - Assists
St - Steals
TO - Turnovers
BS - Blocks In Favor
BA - Blocks Against
PF - Personal Fouls
RF - Received Fouls
Pts - Points
PIR - Performance Index Rating: (Pts + TR + As + St + BS + RF) ((A2 M2) + (A3 - M3) + (A1 M1) + TO + PF + BSA)